Alternativní-léčení.com

Andělské terapie - léčení s anděli


Archanděl Rafael

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí" nebo „ten, který léčí". Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova rofe - „lékař". Léčí lidi a zvířata.

Rafael sice není v Bibli výslovně jmenován, ale teologové ho ztotožňují s archandělem, který uzdravil nemocného u rybníka Bethesda, jak to popisuje Janovo evangelium. Předpokládá se rovněž, že byl jedním ze tří andělů, kteří navštívili praotce Abraháma a jeho ženu Sáru, aby jim oznámili, že se jim podaří počít dítě, a že to byl on, kdo vyléčil Abrahámova vnuka Jákoba z jeho zranění po zápase a kdo daroval králi Šalomounovi jeho magický prsten.

Katolicismus jej zná jako svatého Rafaela, patrona léčení, lékařů, cestovatelů a zprostředkovatelů sňatků. Pod tímto jménem se objevuje v kanonické Bibli (tj. v té její podobě, jak ji římská a řecká katolická církev uznává od roku 397) v knize Tóbit. Tento text, někdy také nazývaný Kniha Tobiášova, byl ztracen a ve 20. století znovu nalezen jako svitek na pobřeží Mrtvého moře v Kumránu, ve svatyni starobylé sekty esejských.

Kniha vypráví příběh Tóbita, věrného a oddaného židovského muže, který poté, co oslepl, propadl takovému zoufalství, že prosil Boha, aby ho nechal zemřít. Téhož večera, kdy se Tóbit takto modlil, žádala Boha o smrt i žena Sára, zlomená žalem nad smrtí svých sedmi manželů, z nichž každý zemřel během svatební noci.

Bůh na jejich modlitby odpověděl tím, že k nim seslal archanděla Rafaela v lidské podobě. Rafael se nedal poznat jako anděl, ale nabídl Tóbitovu synovi Tobiášovi ochranu a vedení na jeho cestách, na nichž měl získat zpět peníze od dlužníků.
Rafael přivedl Tobiáše k Sáře a ti dva se do sebe zamilovali a vzali se. Archanděl pak pomohl Tobiášovi odehnat démony, kteří zabili Sářiny předchozí manžely, a jako součást léčby použil rybu. Z ní také připravil mast, s jejíž pomocí Tobiáš vyléčil otcovu slepotu. Zatímco se pak Tóbit, Tobiáš a Sára radovali ze svého nového života, archanděl Rafael získal pro Tóbita zpět jeho peníze. Když dokončil svou práci, odhalil svou pravou totožnost a vrátil se zpět do říše andělů.
Na základě tohoto příběhu byl Rafael označen za svatého parona lékařů, cestovatelů, slepců a zprostředkovatelů sňatků. V naší knize se budeme zabývat těmito rolemi, které plní i dnes.

Rafaelovo jméno se objevuje i v jiném svitku od Mrtvého moře, v Knize Henochově, kde je popisován jako „jeden z Božích andělů, jenž vládne lidským duším". V tomto textu Bůh pověří Rafaela úkolem uzdravit Zemi z toho, co na ní zanechali někteří padlí andělé a obři - chytit a vypudit démona, pomoci všem dětem a ochránit svět před zkažeností. Toto je Rafaelovo poslání i v dnešní době.

Často se zarážíme jak že by takoví významní andělé jako Michael, Rafael a Gabriel pomáhali průměrnému člověku, zvláště v moderní době. „Vždyť to jsou andělé z Bible." Ano, jsou - a přicházejí nám na pomoc neustále, i po tisíciletích.

Andělé jsou Boží poslové, kteří byli na Zem sesláni proto, aby naplňovali Stvořitelův plán míru pro všechny. K jeho dosažení je nutné, aby celá planeta byla plná mírumilovných lidí - včetně vás a mne. Proto je posláním andělů dělat vše potřebné k tomu, aby se každý mohl cítit šťastný a spokojený. Vzhledem k tomu, že zdravotní problémy mohou tento stav narušovat, je pochopitelné, že Bůh pověřil archanděla Rafaela i tím, aby všem lidem přinášel zdraví a pocit dobré pohody.

Nemusíte být nijak zvláštní, „vyvolení", nábožensky založení, dokonce ani nepotřebujete mít dobrou povahu, aby se vám mohlo dostat andělské léčivé pomoci. Andělé pomáhají každému, protože milují každého - a protože klid a mír pro všechny je Boží vůlí.

Jak se léčit s anděly

andeleAndělé  mají neomezený čas, energii a zdroje, nic pro  ně není nemožné. Můžete požádat o jejich pomoc, jak často budete chtít. Líbí se jim když je zavoláte. Andělé jsou mezi námi, aby nám pomáhali ve všech aspektech našeho života, učili nás a předávali nám svá poselství., že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly volat a zvát do svého života, tím snadněji a láskyplněji jím budeme proplouvat. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí je zavolat. 

POŽÁDEJTE

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme své výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat. Slova, která použijete, nejsou důležitá, protože andělé odpovídají na "modlitbu vašeho srdce", která se skládá z vašich opravdových citů, přání a otázek.

Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí. Strážní andělé zajistí, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastni, zdraví a naplníme své životní poslání. Přijímejte pomoc kterou vám nabízejí. Každý máme svého anděla, většina lidí má dva strážné anděly, jeden je hlasitý a smělý, aby zajistil, že budete pracovat v životě tak jak vám určil Bůh. Druhý je tišší a slouží k tomu, abyste se cítili příjemně, a utěšuje vás.

Můžete mít více než dva anděly a je výhoda být obklopen dalšími. Vyvolejte další anděly žádostí, aby vám je Bůh seslal. Proveďte to tak, že buď požádáte anděly  přímo, nebo si je představte, jak vás obklopují. Můžete požádat o kolik andělů budete chtít.

ODEVZDEJTE SVŮJ PROBLÉM

Andělé vaši situaci vyléčí pokud jim bezezbytku odevzdáte svůj problém. Je to, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům.

VĚŘTE

Andělům nemůžeme vnucovat svá vlastní řešení, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh i andělé si přejí, abyste byli šťastní.
 

KLEPEJ A BUDE TI OTEVŘENO

PROS A BUDE TI DÁNO